Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing tenzij anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor de aanvullende voorwaarden.
Verder hanteren wij Beroepscode voor ingenieurs van KIVI NIRIA.

 1. Algemeen
  Op alle overeenkomsten aangegaan door TAAK Ned. B.V. en haar dochterondernemingen (verder te noemen: de opdrachtnemer) met derden (verder te noemen: de opdrachtgever) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van de bepalingen van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover de opdrachtnemer dit schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.
 2. Inhoud van de overeenkomst
  De opdracht omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen en vermeldt het project, alsmede de aard en de omvang van de werkzaamheden die aan de opdrachtnemer zijn opgedragen.
 3. Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer
  De opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Onderzoek zal overeenkomstig goed vakmanschap worden uitgevoerd. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht waaronder de financiële aspecten van de opdracht en hem desgevraagd inlichtingen geven.
 4. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever
  De opdrachtgever zal de opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en instructies verstrekken die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever.
  Als de opdrachtnemer daar om verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een fax- en/ of datanetaansluiting. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer uitgebrachte adviezen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de opdracht is bedoeld.
 5. Geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker c.q. opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, onderzoeksgegevens, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om intern te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Auteursrechtelijke bescherming op de verstrekte stuken geldt ook bij een eventuele tussentijdse beëindiging en/ of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Wijziging van de overeenkomst
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 8. Betalingsvoorwaarden
  Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere datum is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Wanneer enige betalingstermijn is overschreden, is de opdrachtnemer bevoegd de wettelijke rente te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Wanneer opdrachtnemer genoodzaakt is om de niet of niet tijdig betaalde factuur ter incasso uit handen te geven is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten van 15% over de openstaande facturen met een minimum van € 70,00 verschuldigd.
 9. Ontbinding
  Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen kan de overeenkomst onmiddellijk door de opdrachtnemer worden ontbonden, dan wel kan opdrachtnemer alvorens de opdracht voort te zetten, van opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen kosten verlangen.
 10. Aansprakelijkheid
  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door de opdrachtgever en/ of derden geleden, van welke aard dan ook, doordat uitgegaan is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn. In verband met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/ of gegeven adviezen kan de opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is in geen geval verder aansprakelijk dan tot de vergoeding van de factuurwaarde van de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, en deze bepalingen onverlet latend, is op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij en beslist worden door de te Breda bevoegde rechter, tenzij de opdrachtnemer prefereert het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever gevestigd is of zijn woonplaats heeft.
 12. Referenties
  De opdrachtgever gaat akkoord met het noemen van de naam en vestigingsplaats van zijn persoon of organisatie in publicaties van de opdrachtnemer. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk ervan in kennis stelt daartegen bezwaar te hebben, zal de opdrachtnemer daar zo spoedig mogelijk mee stoppen.
 13. Wegvallen van de archiefplicht bij beëindiging van de overeenkomst
  Bij het einde van de overeenkomst zal de opdrachtnemer de verstrekte gegevens en bestanden aan de opdrachtgever tegen vergoeding van de kosten retourneren dan wel vernietigen, zulks naar keuze van de wederpartij.

Juli 2003