Voor onderzoeksopdrachten gelden naast de algemene voorwaarden van TAAK Ned. B.V.  / Athene Noctua Advies gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het onderzoek wordt uitgevoerd na schriftelijk opdrachtverlening;
 2. De opdracht wordt geacht te zijn beëindigd nadat de rapportage is verstrekt;
 3. De kostenopgave is geldig tot 2 maanden na dagtekening;
 4. Kopieën van de bouwkundige tekeningen, waaruit de opbouw van de relevante constructies opgemaakt kan worden, worden zonder kosten verstrekt. Dit geldt ook voor kopieën van foto’s van de bouw en andere stukken die van belang zijn voor het onderzoek;
 5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de te inspecteren constructies goed toegankelijk zijn;
 6. Bij het uitvoeren van inspecties boven een hoogte van 3 meter en/of moeilijk bereikbare plaatsen dient de opdrachtgever te zorgen voor de noodzakelijk klim- en steigermaterialen overeenkomstig de geldende voorschriften. Alsmede het opbouwen en afbreken ervan. De kosten ervan komen voor rekening van de opdrachtgever;
 7. Inspectie van besloten ruimten zoals kruipruimten worden uitsluitend uitgevoerd als deze veilig te betreden zijn. Dit te beoordeling van de medewerker die het onderzoek uitvoert. Kruipruimten worden uitsluitend geïnspecteerd als er geen water instaat;
 8. Stroom en water worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De kosten ervan komen voor rekening van de opdrachtgever;
 9. De plaatsen, waar destructief onderzoek plaats vindt, worden bezemschoon opgeleverd. Eventuele overige schoonmaakkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het (laten) uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden;
 10. De kosten voor het herstellen van de schade ten gevolge van het (endoscopisch) onderzoek en/of monstername komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het (laten) uitvoeren van de herstelwerkzaamheden.
  Dit geldt ook voor beschadigingen ten gevolge van andere uitgevoerde proeven zoals een rookproef;
 11. Eventuele kosten gemoeid met herziening of bijstelling van de rapportage naar aanleiding van na de afronding van het (deel-)onderzoek verkregen informatie, zullen – na overleg en goedkeuring – als meerwerk op basis van nacalculatie worden gedeclareerd;
 12. Indien door omstandigheden, die in redelijkheid niet voorzien konden worden, de advieskosten overschreden dreigen te worden, zal onmiddellijk in overleg met de opdrachtgever getreden worden teneinde ter zake nadere afspraken te maken. Indien de opdrachtgever op onredelijke gronden weigert de aan het meerwerk verbonden kosten voor zijn rekening te nemen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden.

Oktober 2004