Techniek en wetenschap zijn sterk verweven met onze samenleving. In hun rol als bedenkers en beheerders van techniek dragen ingenieurs dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu. Ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden heeft Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een richtinggevende gedragscode opgesteld. Met deze code beoogt KIVI leden houvast te bieden en, zonodig, te helpen bij de toepassing ervan. Een KIVI vertrouwenspersoon kan hierbij, desgewenst, als klankbord optreden.

Als leden van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs zijn we ons bewust van de grote invloed die technologie heeft op de kwaliteit van de samenleving en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor ons vak. Hierbij streven we naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag in onze beroepsuitoefening. Hiertoe komen we met elkaar het volgende overeen:

  • Wij houden bij technische beslissingen rekening met de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving. Daarnaast maken wij de factoren bekend die de veiligheid van de maatschappij en het milieu beïnvloeden.
  • Wij maken belanghebbende attent op mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan.
  • Wij dragen bij aan duidelijke communicatie rond technische producten en technologieën met betrekking tot de toepassing en de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
  • Wij wijzen iedere vorm van omkoping af.
  • Wij baseren onze conclusies, aanbevelingen en aanbiedingen op de meest actuele, beschikbare informatie.
  • Wij onderhouden onze technische competentie, kennen onze grenzen en maken die in onze dienstverlening aan anderen bekend.
  • Wij vermelden bij publicaties, rapporten en andere voorkomende ingenieurswerkzaamheden de bronnen en bijdragen waarop ons werk steunt en wij staan hierbij open voor terugkoppeling en aanbevelingen.
  • Wij respecteren de culturele waarden en de bevolking van de landen waarin wij werken.
  • Wij behandelen anderen met respect en vermijden schade aan henzelf, hun eigendom, reputatie en werk.
  • Wij dragen door een loyale en open samenwerking naar vermogen bij aan een gezonde ontwikkeling en toepassing van het ingenieurswerk in zijn vele facetten.

Toelichting op de beroepscode >>>